Korkeakoulupedagogiikka 2030-luvulla

Pedaforum 2022 – korkeakoulupedagogiikan päivien pääteema on korkeakoulupedagogiikka 2030-luvulla. Alustuksissa ja puheenvuoroissa keskitymme seuraaviin alateemoihin.

Call for Papers: esitelmien keruu on alkanut.

 1. Kestävä korkeakoulupedagogiikka
  Mitkä ovat kestävät arvot korkeakoulupedagogiikassa? Miten ja millaista arvomaailmaa korkeakoulun pedagoginen toiminta rakentaa? Millaista on ekososiaalinen sivistys korkeakoulupedagogisena toimintana? Miten korkeakoulupedagogiikka on mahdollistamassa eettisesti kestävää osaamista? Miten korkeakoulujen pedagoginen toiminta huomioi kompleksisuuden ja pirulliset ongelmat?
 2. Korkeakouluyhteisön hyvinvointi
  Mitä on pedagoginen hyvinvointi? Keitä kaikki se koskettaa? Mitä pedagogisella hyvinvoinnilla on annettavaa oppimisen motivaatioon? Miten korkeakoulupedagogiikalla voidaan vaikuttaa opiskelijoiden hyvinvointiin? Miten korkeakoulujen johtaminen, opetuksen sekä ohjauksen rakenteet ja prosessit ottavat huomioon opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisen? Millainen on korkeakouluyhteisön rooli pedagogisen hyvinvoinnin edistäjänä?
 3. Tutkimus, työelämä ja korkeakouluopetus
  Millaisia ovat tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sekä opetuksen integraation parhaat käytännöt? Miten mahdollistetaan tutkimuspohjainen opetus? Millaisia ovat tutkimusmenetelmät hanketyön ja opintojen rajapinnassa? Miten opinnäytetyö ja sen prosessit edistävät oppijan tutkimus- ja kehittämisosaamista? Millaisia ovat korkeakoulujen toimintamallit, pedagogiset ratkaisut työn ja oppimisen integroinnin edistäjänä? Korkeakoulujen ja työelämän välinen yhteistyö, työelämälähtöisyys vai työelämäläheisyys – miten sanoitamme ja ymmärrämme työelämän kanssa tehtävää verkostotyötä?
 4. Elinikäinen ja jatkuva oppiminen
  Elinikäinen oppiminen vai jatkuva oppiminen – semantiikkaa vai aitoja eroja? Miten korkeakoulut vastaavat pedagogisessa toiminnassaan jatkuvan oppimisen haasteisiin? Voiko korkeakoulu olla samalla kertaa tutkinto- ja osaamispainotteinen? Mihin mikrokredentiaalit soveltuvat? Mitä pienillä osaamiskokonaisuuksilla tavoitellaan ja miksi? Ovatko kriteeriperustaiset osaamismerkit toimiva väylä tunnistaa ja tunnustaa osaamista?
 5. Korkeakoulutuksen saavutettavuus
  Millaisia ratkaisuja ja polkuja on valittava matkalla kohti saavutettavampaa korkeakoulua? Mitkä ovat digitaalisten palveluiden pullonkaulat ja mahdollisuudet saavutettavuuden näkökulmasta? Mitä edellyttää tasa-arvoinen ja yhdenvertainen korkeakoulutus korkeakoulupedagogiikalta ja pedagogeilta? Opiskelijavalinta, tiedon saaminen opintojaksoista, opintojaksoille ilmoittautuminen – miten yhdenvertaisuus ja saavutettavuus toimivat arjen käytännöissä? Miten korkeakoulupedagogiset ratkaisut ja korkeakoulu opiskelupaikan tarjoajana huomioi erilaisen oppijan ja erilaisesta sosioekonomisesta taustasta tulevan oppijan?
 6. Analytiikka ja tekoäly oppimisessa ja opetuksessa
  Tulevaisuuden teknologiat ja eettisyys – kumpi on haastajan paikalla? Onko tekoälystä opiskelijan hyvinvoinnin ja opintomenestyksen tukijaksi? Miten analytiikalla voidaan tukea korkeakouluorganisaation toimintaa kokonaisvaltaisesti? Mitä oppimisanalytiikka tuo opintojakson pedagogiseen suunnitteluun, toteutukseen tai ohjausprosesseihin? Mitä korkeakoulujen on huomioitava analytiikkavälineiden ja niiden tukemien käytäntöjen kehittämisessä (mm. juridiset elementit, datan hallinta ja analytiikkamallien kehittäminen)?
 7. Korkeakoulujen pedagoginen johtaminen
  Millaista työtä on korkeakoulujen pedagoginen johtaminen? Pedagoginen johtaminen ja strategiatyö? Keiden kaikkien vastuulla pedagoginen johtaminen on? Mistä tunnistaa pedagogisen johtamisen paikat? Miten johdetaan, jotta oppijoiden olisi mahdollisimman hyvä oppia ja opiskella? Miten johdetaan, jotta korkeakouluyhteisö kokee olevansa pedagoginen yhteisö?
 8. Oppiminen, opetus- ja ohjaus 2030
  Millaisia ovat tuoreet (myös digi)pedagogiset toimintamallit ja -menetelmät, viimeisimmät villitykset korkeakouluopetuksessa? Opintojen ohjausta vai uraohjausta – kumpaa vai molempia? Mitkä ovat opintojen ohjauksen ja uraohjauksen synergiat? Kuka ohjaa ja ketä – työnjakoja ja reviirejä? Digisti opiskelu – kasvokkain kohtaamisen syrjäyttäjä vai joustavien opiskelumahdollisuuksien ja oppimisen tiennäyttäjä? Miten Digivisio 2030 on korkeakoulupedagogiikan tukena?

Comments are closed.